diumenge, 9 de maig de 2010

Manifest per l'educació en comunicació

http://aulamedia.wordpress.com/manifest-per-l’educacio-en-comunicacio/

El manifest per l’educació en comunicació ens diu com a introducció que cada cop la nostra societat està canviant més i que tenim poc control sobre els processos que definiexen el marc d’aquesta vida actual, com la globalització o la tecnologia. També en diu que aquests canvis tecnològics i comunicatius requereixen un nivell de responsabilitat social i personal que no tenim.

D’altra banda, ens diu que l’educació actual resta impassible davant d’aquests canvis. Per tant, aquest manifest pretén plantejar nous instruments educatius, proposar camins per redissenyar l’educació i formar professorat amb projectes basats en les noves formes de comunicació. Amb l’objectiu d’ oferir als alumnes la possibilitat d’estar ben informats , d’estar preparats per intervenir i desenvolupar-se en la nostra societat canviant i , per tant, evitar l’analfabetisme mediàtic

Per aconseguir tot això plenteja diferents línies d’actuació:

  1. La urgent necessitat d’establir un temps-espai per l’Educació en Comunicació a l’ensenyament obligatori. I es proposa començar per un taller setmanal a l’Educació Primària.
  2. Disposar de tecnologia audiovisual en tots els centres docents.
  3. Impulsar programes de formació del professorat i d’assessorament als centres docents en el camp de l’Educació en Comunicació.
  4. Impulsar convenis de col·laboració entre mitjans de comunicació.
  5. Elaborar, per part de professionals del món educatiu i de la comunicació, material didàctic per a l’Educació en Comunicació i que doni lloc a l’anàlisi crítica dels continguts.
  6. Incorporar professionals de la comunicació als projectes i programes d’alfabetització destinats a tota la ciutadania.
  7. Utilització i aprofitament dels diversos recursos infrastructurals de comunicació.
  8. Acompanyar la figura del docent amb suports professionals complementaris per al ple desplegament de l’Educació en Comunicació.
  9. Plantejar nous models comunicatius.
  10. Crear consells educatius en els mitjans de comunicació que representin un marc per a la cooperació entre les institucions mediàtiques, educatives i familiars, on es vetlli pels drets de la infancia i la joventut.